Viktor Dubovský, Emil Schoenbaum’s dissertation on theory of algebraic bodies

Viktor Dubovský, Emil Schoenbaum’s dissertation on theory of algebraic bodies